© 2017 Tring Europë - Platformë televizive    I   Të gjitha të drejtat e rezervuara    I   Zhvilluar dhe dizajnuar nga GBITS - Blerim Gajtani

XHIROLLOGARIA BANKARE

Tring Digital
Kreissparkasse Göppingen
IBAN:  DE82 610500001000302484
BIC:     GOPSDE6GXXX